Algemene voorwaarden : Trainingen & Gedragsbegeleiding 

 

 

I. Definities


Stagedogs: Paula Mak, gevestigd te Edam. Cliënt: de eigenaar van de hond, die Stagedogs opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt.

 

II. Algemeen


Alle tussen Stagedogs en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
Stagedogs zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Stagedogs zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Stagedogs ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

 

III. Adviezen en training


Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan Stagedogs.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Stagedogs.
Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Stagedogs. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
Stagedogs kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de advies/training kan echter niet gegeven worden.
Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
Stagedogs behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde trainingen.
Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsprodukten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Stagedogs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

 

IV. Betaling/afspraken

Gemaakte afspraken tussen Stagedogsen cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
Stagedogs behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
Indien door ziekte of overmacht van stagedogs een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Stagedogs er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.
Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Stagedogs is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de trainingen/lessen .
Alle door Stagedogs verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedrag verbeterende trainingen of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stagedogs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Kamer van Koophandel