Algemene voorwaarden

 

I. Definities


Stagedogs casting en training: Paula Mak gevestigd te Edam translocatie Zaandam. Cliënt: de eigenaar van de hond, die  Stagedogs casting training opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt.

 

II. Algemeen


Alle tussen Stagedogs casting& training en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
Stagedogs casting& training zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Stagedogs casting& training  zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer  Stagedogs casting& training ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

 

III. Adviezen en training


Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan Stagedogs casting& training
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Stagedogs casting& training
Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Stagedogs casting& training   . De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
Stagedogs casting& training kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
Stagedogs casting& training  behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie -adviezen .
Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsprodukten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Stagedogs casting& training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

 

IV. Betaling/afspraken 


Gemaakte afspraken tussen Stagedogs casting& training en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
Stagedogs casting& training behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
Indien door ziekte of overmacht van  Stagedogs casting& training  een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt  Stagedogs casting& training er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.
Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Stagedogs casting& training is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
Alle door Stagedogs casting& training   verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stagedogs casting& training   worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel 8417414

Privacybeleid

"Stagedogs" vindt privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de verzamelde gegevens en stellen deze nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.
Indien je vragen hebt over ons privacy beleid kun je ons berichten via info@stagedogs.nl. 

Doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

  • Een inschrijving voor een cursus;
  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Indien je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op jouw verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
E-mailadres
Bankgegevens
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld als toevoeging op een bestelling op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan onderzoek
In voorkomende gevallen kan  Stagedogs op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de mogelijkheden van de Nederlandse wet daartegen verzetten.

Bewaartermijn
Stagedogs bewaart je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons kenbaar maakt, verwijderen wij je gegevens.
Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren. Op dit moment (Augustus 2022) is de wettelijke bewaartermijn daarvoor 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stagedogs deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. De bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht hebben minimaal een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voorbeelden van deze derden zijn  PostNL voor de bezorging van de bestellingen.
Stagedogs blijft echter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van dat recht of heb je andere vragen en opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stagedogs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wij zullen binnen twee werkdagen contact met je opnemen om je verzoek te bevestigen en zo spoedig mogelijk, zijnde in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons