Algemene voorwaarden StageDogs Casting

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere
         modellen via Stagedogs (verder: SD) worden geboekt
         of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van SD,
         welke diensten dan ook (bijvoorbeeld: het boeken van modellen,
         het organiseren van castings, het opsturen van materiaal van
         modellen of het hergebruiken van materiaal van modellen die
         ooit via SD zijn geboekt).

2.      Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van SD
         gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten de rekening
         wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van Sd
         gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te
         ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan
         mag SD er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen
         zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens
         SD en haar modellen.

3.      SD is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de
         opdrachtgever boekt weten hoe laat ze op welke locatie
         aanwezig moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken
         moeten meenemen. Verder is SD de opdrachtgever behulpzaam
         bij het selecteren van de modellen en dient SD te zorgen voor
         een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.

4.      Het Bureau behartigt alle belangen en zaken van haar modellen.
         Opdrachtgevers van SD mogen niet rechtstreeks met de
         modellen contact opnemen over juridische of financiële
         aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen
         overeenkomsten laten tekenen, tenzij vooraf schriftelijk
         overeenstemming is bereikt met SD. Overeenkomsten die in
         strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden
         aangegaan zonder medeweten van SD, zijn niet bindend
         voor het model, noch voor SD.

5.      SD garandeert de afdracht van loonbelasting en premies
         indien en voorzover nodig. SD vrijwaart haar opdrachtgevers
         voor aanspraken door overheden, semi-overheden of modellen
         daarvan.

6.      De tarieven die SD noemt, zijn altijd exclusief BTW en
         eventuele reis- en verblijfskosten.

7.      Opdrachtgever mag pas tot publicatie overgaan nadat de
         betreffende vergoedingen en kosten aan SD zijn voldaan.

8.      Ander gebruik of hergebruik van foto's en filmmateriaal is
         verboden, tenzij SD daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk
         toestemming heeft gegeven. SD is verplicht op aanvraag
         de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt,
         schriftelijk te geven. Ter bescherming van de modellen en
         modellen waarvoor SD bemiddelt geldt: Het gebrek aan een
         schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van
         SD geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor
         portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.

9.      Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten,
         computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden
         of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model
         geweld aandoen, zijn verboden.

10.    Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de
         Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze
         portretrechten zijn onverkort van kracht.

11.    Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen,
         is SD gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de
         portretrechten vast te stellen, plus een opslag van EUR 1200,- per
         model, per jaar of een gedeelte daarvan dat de onrechtmatige
         publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de
         opdrachtgever.

12.    Bij herhaalde overtreding van het in artikel 8 en 9 genoemde
         verbod, is de overtreder per model de portretrechten verschuldigd
         voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en
         publicatiemiddelen.

13.    SD is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht
         door de modellen of hun begeleiders.

14.    SD is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen
         niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames,
         tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van
         SD. Van grove schuld of nalatigheid van SD is in elk geval geen
         sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of castings
         of ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprake
         als de via SD geboekte modellen zich niet houden aan afspraken
         of overeenkomsten die zij met opdrachtgever aangingen.

15.    Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de
         aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., mag SD
         alleen portretrechten in rekening brengen als het beeldmateriaal
         gelukt is en inderdaad gepubliceerd wordt. De uur-, reis- en
         onkostenvergoedingen zal SD in ieder geval berekenen.

16.    Indien een boeking 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zullen geen
         kosten in rekening worden gebracht. Indien een boeking slechts
         24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan zal SD 50% van het
         overeengekomen honorarium in rekening brengen. Indien de
         boeking op de dag zelf wordt afgezegd, zal SD 100 % aan het
         overeengekomen honorarium in rekening brengen.

         Bij 'mooi weer'-boekingen, indien de opdrachtgever dit bij zijn
         boeking duidelijk van tevoren heeft aangegeven, kan de
         opdrachtgever een dergelijke boeking eenmaal kosteloos annuleren.
         Bij een tweede annulering van een boeking met hetzelfde model is
         50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel
         vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen.
         Bij een derde annulering van een boeking met hetzelfde model is
         100% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel
         vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen.
         Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen,
         zon- en in Nederland erkende feestdagen niet mee.

17.    Een casting wordt georganiseerd door SD tegen een vooraf
         bepaalde prijs. Daarnaast worden voor castings in bijzondere
         gevallen de reiskosten van de gecaste personen gefactureerd.
         Indien de opdrachtgever uit de selectie van gecaste personen
         geen keus kan maken, dient de vooraf bepaalde prijs desondanks
         betaald te worden.

18.    Bij opties controleert SD de maat en het uiterlijk in principe niet,
         het model zal wel worden gecontroleerd op beschikbaarheid,
         hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

19.    Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na
         factuurdatum, op een door SD aan te geven wijze in de valuta
         waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SD
         aangegeven. SD is gerechtigd om periodiek te factureren.
         Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van
         een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
         Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
         maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
         wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
         bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
         opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
         van het volledig verschuldigde bedrag. SD heeft het recht de
         door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
         eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
         mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
         van de hoofdsom en de lopende rente. SD kan, zonder
         daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
         weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de
         toerekening van de betaling aanwijst. SD kan volledige
         aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
         eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
         worden voldaan. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot
         verrekening van het door hem aan SD verschuldigde.
         Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
         betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever in gebreke
         of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
         dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
         buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De
         buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
         hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
         momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
         Voorwerk II. Indien SD echter hogere kosten ter incasso heeft
         gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
         werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
         De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
         zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald.
         Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
         eveneens rente verschuldigd. Tenslotte is SD niet verplicht
         om het desbetreffende model te betalen indien opdrachtgever
         het verschuldigde bedrag aan SD niet heeft  voldaan.

20.    Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
         toepassing, geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde
         rechter te Amsterdam.